john m flores

portfolio

i take pictures. i shoot video. i write stories.